MÔ HÌNH TĂNG CƯỜNG ĐVTN KHỐI TRƯỜNG HỌC VỀ SINH HOẠT TẠI ĐỊA BÀN DÂN CƯ, TẠI MÔI TRƯỜNG ĐỂ GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ CHO ĐẢNG XEM XÉT KẾT NẠP

Đăng lúc: 15:25:32 29/11/2023 (GMT+7)

Cơ sở đoàn địa bàn dân cư có vị trí hết sức quan trọng, là một trong những nền tảng chính cấu thành nên tổ chức của đoàn, nơi thực hiện các chủ trương, nghị quyết của đoàn tới đoàn viên, thanh niên. Việc cần thiết phải củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn địa bàn dân cư chính là góp phần tích cực vào xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 89- HD/TĐTN - TTNTH về việc “hướng dẫn đoàn viên, thanh thiếu niên khối trường học về sinh hoạt tại địa bàn dân cư”. Chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị mình để thực hiện.

Theo đó, BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn thực hiện công tác tăng cường đoàn viên, thanh thiếu niên khối trường học về sinh hoạt tại địa bàn dân cư cao điểm vào dịp hè. Gửi báo cáo lên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để tổng hợp, theo dõi và sát sao đôn đốc quá trình thực hiện lồng ghép trong báo cáo tổng kết chiến dịch hè và báo cáo tổng kết năm. Việc kiểm tra, đôn đốc được lồng ghép vào các cuộc kiểm tra, giám sát định kỳ, theo chuyên đề của Đoàn. 

Nhằm đẩy mạnh chất lượng hoạt động Đoàn, Đội tại địa bàn dân cư, thu hút đông đảo của đoàn viên thanh niên tại địa phương và khu vực trường học tham gia, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu, phát huy mạnh mẽ tính xung kích của thanh niên trong việc tham gia tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, tập trung vào những nhu cầu thiết thân, gắn chặt với thanh niên, như học tập, định hướng nghề nghiệp và việc làm, sức khoẻ, kỹ năng thực hành xã hội; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên, nhằm tạo ra môi trường tốt nhất để thanh niên trưởng thành; thông qua đó mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên theo Đảng, trở thành lực lượng nòng cốt cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây vừa là yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi của cách mạng, vừa là môi trường “lửa thử vàng”, vừa là cơ hội và điều kiện để đoàn viên, thanh niên ưu tú rèn luyện, phấn đấu, phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

mh3.jpg

Trong năm 2023, Đoàn các trường học trong toàn tỉnh đã phối hợp với tổ chức Đoàn tại địa bàn dân cư lập danh sách số lượng đoàn viên, tổ chức bàn giao hoặc ký giấy giới thiệu đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia hoạt động Đoàn, Đội tại địa bàn dân cư trong các ngày thứ 7, chủ nhật, các thời điểm thuận lợi ngoài giờ học tập, kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ.

mh4.jpg

Đoàn trường học phối hợp với Đoàn địa bàn dân cư thực hiện việc nhận xét, đánh giá đoàn viên trong việc tham gia sinh hoạt tại địa bàn dân cư theo quý. Lấy  việc tham gia sinh hoạt Đoàn, Đội tại địa bàn dân cư là một trong tiêu chí xét hạnh kiểm cho đoàn viên thanh niên, học sinh trong các kì học. Thông qua việc tham gia sinh hoạt Đoàn, Đội tại địa bàn dân cư để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những đoàn viên, thanh niên ưu tú, qua đó tiếp tục tạo điều kiện để đoàn viên rèn luyện, phất đấu kết nạp Đoàn, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Trong năm 2023: Đoàn trường đã tổ chức kết nạp 23.128 đoàn viên mới là học sinh, giới thiệu 2.468 đoàn viên là học sinh, sinh viên cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 1.689 đồng chí đã được kết nạp Đảng.

 

Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

Tin nổi bật
Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”
Cuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoạiCuốn sách của Tổng Bí thư: 'Kim chỉ nam' cho công tác đối ngoại
Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường đi...Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam trong tác phẩm Một số vấn đề LL và TT về CNXH và con đường ...
“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến rèn...“Thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh” - Từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ...
“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam“Dân thụ hưởng” - giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam