Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Giám sát thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Huyện ủy Thường Xuân, Đông Sơn

Đăng lúc: 14:08:06 16/08/2018 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Công văn số 2658-CV/VPTU, ngày 11/01/2018 của Văn phòng Tỉnh uỷ về việc “Chủ trương phê duyệt chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2018”. Trong 2 ngày 13,15/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện “Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” tại Huyện ủy Thường Xuân, Đông Sơn.

Nhằm đánh giá việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW và đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đưa ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả thực hiện Chỉ thị,  Đoàn giám đã tập trung vào việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên 04 nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Chỉ thị.

 Đông sơn 1.jpg

Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Thường trực,
trưởng đoàn Giám sát kết luận tại buổi làm việc với Đảng ủy
xã Ngọc Phụng, huyện Thường xuân

Hội nghị được lắng nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại huyện Thường Xuân, Đông Sơn. Theo đó, thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW được Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân, Đông Sơn quan tâm triển khai và bước đầu đạt hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, tư tưởng của các cấp ủy Đảng, các cấp, ngành, đoàn thể chính trị xã hội. Đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị. Công tác tham mưu, chỉ đạo của Đoàn thanh niên cho cấp ủy trong việc thực hiện Chỉ thị có trọng tâm, trọng điểm, rõ việc. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương, nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt được chú trọng. Các thiết chế văn hóa được duy trì, thực hiện có hiệu quả nhằm giáo dục và phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh thiếu nhi. Các loại hình văn hóa, nghệ thuật, các cuộc thi, hội diễn được tăng cường tổ chức, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành... Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW còn có những hạn chế như: Việc triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW tại một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn chung chung, chưa cụ thể; Công tác phối hợp giữa Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể một số địa phương, một số phòng, ngành với tổ chức Đoàn còn chưa rõ nét; việc sử dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại trong công tác tuyên truyền, đoàn kết tập hợp thanh niên còn hạn chế do điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất của các cấp bộ Đoàn..

 Đông sơn 2.jpg

                                Đoàn giám sát của Tỉnh đoàn làm việc tại Huyện ủy Đông Sơn

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn ghi nhận và đánh giá cao kết quả  thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW tại  các địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, đồng chí trưởng đoàn giám sát cũng kiến nghị Ban thường vụ Huyện ủy huyện Thường Xuân, Đông Sơn tiếp tục quan tâm hơn công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ nhất là các nhóm đối tượng đặc thù; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ ; tổ chức những cuộc đối thoại, gặp gỡ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với ĐVTN, để có những giải pháp giải quyết kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN. 

                                                   Nguyễn Thúy – Ban Tổ chức-Kiểm tra