Tuổi trẻ đất Lam Sơn, gian khó chí không sờn.

Hướng dẫn: Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2018

Đăng lúc: 10:05:46 14/08/2018 (GMT+7)

Chủ điểm: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

BCH ĐOÀN TỈNH THANH HÓA

               ***

       Số: 19 - HD/TĐTN -TCKT

        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

    Thanh Hóa, ngày  03 tháng 8  năm 2018

 

 

HƯỚNG DẪN

Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2018

Chủ điểm: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2018 chủ điểm: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2018 gắn liền với chủ điểm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh thiếu niên phấn đấu học tập và rèn luyện.

- Tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi; tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên, học sinh THPT tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú. Triển khai các đội hình Thanh niên hè tình nguyện.

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn phải cụ thể, sinh động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

II. NỘI DUNG SINH HOẠT

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 8/2018, triển khai tốt các hoạt động cho thiếu nhi như hội trại hè, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du khảo về nguồn…

- Tiếp tục triển khai, tổ chức các đội hình, các hoạt động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018; các Ngày chủ nhật xanh, thứ bảy tình nguyện hiệu quả.

- Tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi; tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên, học sinh THPT tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong đoàn viên, thanh niên.

- Tuyên truyền cho ĐVTN về tấm gương sáng nói đi đôi với làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức tọa đàm, xem phim tư liệu, tổ chức diễn đàn, thảo luận, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Người,…

- Tổ chức các hoạt động chào mừng Cách mạng tháng tám và Quốc khánh mùng 2/9; Tuyên truyền bối cảnh lịch sử, diến biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Những thành quả của Đảng và nhân dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Tuyên truyền, kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2018); ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội. Ở các tỉnh Bắc Bộ đã thành lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc; Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng hướng dẫn ban hành đến các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả.

2. Cấp huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc

- Căn cứ hướng dẫn của BTV Tỉnh đoàn và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị để định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn cho phù hợp.

 

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức TW Đoàn (b/c);

- TT Tỉnh đoàn (b/c);

- Các ban, Văn phòng Tỉnh đoàn;

- BTV Đoàn cấp huyện (t/h);

- Lưu TCKT; VP

 

       TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

 

                                    

 

                    

Lê Văn Châu

                                                         
Link tài liệu đính kèm: 
https://docs.google.com/viewer?url=http://tuoitrethanhhoa.vn:80/file/download/635515197.html.doc

Truy cập
Hôm nay:
1648
Hôm qua:
5493
Tuần này:
18919
Tháng này:
173602
Tất cả:
4273137