Tỉnh đoàn Thanh Hóa tăng cường giải pháp mới nhằm phát triển và củng cố các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã chú trọng tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên; cán bộ và công nhân lao động về sự cần thiết của việc thành lập tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp.
Tin nổi bật
Vững vàng ý chí "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt"Vững vàng ý chí "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt"
Phát huy giá trị to lớn cuốn sách của Tổng Bí thư trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcPhát huy giá trị to lớn cuốn sách của Tổng Bí thư trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lợi dụng quyền dân chủ để chống phá chế độLợi dụng quyền dân chủ để chống phá chế độ
Đừng để thông tin chính thống... đi sauĐừng để thông tin chính thống... đi sau
Bài 3: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của ĐảngBài 3: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng