Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh nghĩa là phải sống và làm việc tốt hơn

Nhân cách Hồ Chí Minh là nhân cách của một vĩ nhân không chỉ ở tầm dân tộc, mà ở tầm thời đại, tầm nhân loại. Chính vì thế, Người đã được thế giới tôn vinh là danh nhân văn hóa. Trong thế giới biến động như hiện nay thì nhân cách trong sáng, thanh tao của Hồ Chí Minh lại càng nổi cao vời vợi.

Thể lệ Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019); Căn cứ Quyết định số 3071-QĐ/TU, ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “ Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 01-KH/BTC, ngày 27/6/2019 của Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, Ban tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi , như sau:

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019), Ban Tổ chức cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã xây dựng Kế hoạch số 01 - KH/BTC ngày 27 tháng 6 năm 2019 về tổ chức Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” , như sau:

Infographic: Những lời dạy của Bác Hồ với thanh thiếu nhi

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Những lời dạy và bài viết của Người dành cho thanh thiếu nhi được xem như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta.

Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển giá trị văn hóa dân tộc và nhân loại

Đại hội IX của Đảng khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại”. Ở đây, xin làm rõ phần nào nhận định đúng đắn của Đảng ta về tư tưởng vĩ đại của Người.

Infographic: Tuổi trẻ nhớ lời Di chúc theo chân Bác

Song hành cùng các hoạt động của Năm Thanh niên tình nguyện, năm nay sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện Trung ương Đoàn đã ban hành kế hoạch liệt kê các hoạt động dành cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Các tỉnh, thành đoàn và đoàn cơ sở sẽ căn cứ và thiết kế riêng các hoạt động dành cho các bạn tại cơ sở.

Những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Với dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh là sự kết tinh những gì tốt đẹp, ưu tú nhất của trí tuệ và tư tưởng, tình cảm và đạo đức, nhân cách và lối sống của con người và dân tộc Việt Nam. Người tiêu biểu cho cốt cách và bản lĩnh của dân tộc, cho bản sắc văn hoá của dân tộc Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Tinh hoa của dân tộc, lương tâm và khí phách của thời đại đã được thể hiện chân thực và cảm động, trong sáng và đẹp đẽ, cao thượng và bất khuất qua con người, cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh.

Đoàn kết theo Tư tưởng Hồ Chí Minh đang là đòi hỏi cấp thiết

Vĩnh biệt chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta bản Di chúc lịch sử. Trong đó, tư tưởng đoàn kết xuyên suốt cả Di chúc cũng như đã xuyên suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện nhân cách Đảng viên Cộng sản

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên. Ngay từ năm 1925, bài giảng đầu tiên của Người cho những cán bộ cách mạng trẻ tuổi của Việt Nam là vấn đề “tư cách một người cách mệnh”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, văn nghệ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đến vai trò của nghệ sĩ. Theo Người, trên mặt trận này, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ phải thấm nhuần quan điểm: Nghệ thuật - vũ khí, nghệ sĩ - chiến sĩ. Muốn nghệ thuật trở thành vũ khí và người nghệ sĩ đồng thời là chiến sĩ thì người nghệ sĩ phải đi thực tế, phải “ba cùng” với nhân dân.