Chức năng nhiệm vụ, phòng ban chuyên môn

Đăng lúc: 09:43:58 09/06/2018 (GMT+7)

I. BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA

1. Chức năng, nhiệm vụ

1.1 Chức năng

Là Ban chuyên môn của Cơ quan Tỉnh đoàn; tham mưu trực tiếp, thường xuyên cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về công tác Đoàn viên, công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ Đoàn, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn,  tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn.

1.2 Nhiệm vụ

- Tham mưu những vấn đề về công tác Đoàn viên như: Phát triển đoàn viên mới; Quản lý đoàn viên; chương trình rèn luyện đoàn viên; đánh giá, xếp loại đoàn viên….

- Tham mưu về công tác tổ chức, hoạt động của Đoàn như: Thành lập, giải thể, chia tách, sáp nhập các tổ chức Đoàn; Nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn; Công tác đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đoàn; Công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp; Công tác kiện toàn củng cố Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra, các chức danh bí thư, phó bí thư Đoàn, Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT đoàn cấp tỉnh và cấp huyện.

- Tham mưu cho Đảng ủy, Thủ Trưởng cơ quan về công tác cán bộ Đoàn: Tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, bố trí sử dụng, luân chuyển, điều động, chính sách cán bộ thuộc Cơ quan Tỉnh đoàn, các đơn vị trực thuộc. Tham mưu xử lý kỷ luật cán bộ thuộc phạm vi quản lý.

- Tham mưu về công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể. Theo dõi, quản lý cán bộ, hồ sơ cán bộ Đoàn cấp tỉnh.

- Là bộ phận thường trực của Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn; tham mưu cho Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn chuẩn bị nội dung, chương trình hoạt động kiểm tra, giám sát của Đoàn.

- Tham mưu kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra chuyên đề về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, chương trình công tác của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn, của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

- Tiếp nhận, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn. Tham mưu xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm thuộc diện quản lý.

- Tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng tại Cơ quan Tỉnh đoàn.

- Thường trực giải quyết công việc giữa các kỳ họp; tham mưu, chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn.

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn xây dựng chương trình phối hợp và giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đơn vị liên quan.

- Trực tiếp chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn liên quan đến lĩnh vực công tác được giao phụ trách.

- Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, Ban Tổ chức - Kiểm tra thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn.

II. BAN TUYÊN GIÁO

1. Chức năng, nhiệm vụ

1.1 Chức năng

Ban Tuyên giáo là ban chuyên môn có chức năng tham mưu cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn về công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu niên.

1.2 Nhiệm vụ

Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn về chủ trương, phương hướng, nội dung, biện pháp giáo dục của Đoàn đối với đoàn viên thanh niên; tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Đoàn về nội dung công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban.

- Tham mưu, hướng dẫn Đoàn cấp huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước, của Đảng, của Đoàn. Phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động Đoàn - Hội - Đội. Trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác tuyên truyền trên Chuyên mục “Tuổi trẻ Lam Sơn”; Website tuoitrethanhhoa.vn. Tham mưu ấn phẩm tuyên truyền của Đoàn khi có yêu cầu.

- Tham mưu công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu niên; xây dựng, tổ chức, duy trì hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh.

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng chương trình phối hợp và giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đơn vị liên quan.

- Trực tiếp chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn liên quan đến lĩnh vực công tác được giao phụ trách.

- Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, Ban Tuyên giáo thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn.

III. BAN THANH THIẾU NHI TRƯỜNG HỌC

1. Chức năng, nhiệm vụ

1.1 Chức năng

Là ban chuyên môn tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn về công tác Đoàn, Hội Sinh viên, Đội khối trường học.

1.2 Nhiệm vụ

- Nghiên cứu tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn chỉ đạo, triển khai công tác Đoàn, phong trào thanh niên khối trường học.

- Làm bộ phận Thường trực của Hội đồng Đội tỉnh; nghiên cứu, đề xuất Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn về chủ trương, phương hướng, nội dung công tác Đội, phong trào thiếu nhi toàn tỉnh. Duy trì hoạt động của Hội đồng Đội tỉnh theo Quy chế làm việc của Hội đồng Đội cấp tỉnh, Hội đồng Đội Trung ương và hướng dẫn của Trung ương Đoàn.

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng được quy định trong Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, Luật Phổ cập giáo dục tiểu học.

- Làm bộ phận Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về công tác Hội sinh viên và phong trào sinh viên toàn tỉnh.

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng chương trình phối hợp và giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đơn vị liên quan.

- Trực tiếp chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn liên quan đến lĩnh vực công tác được giao phụ trách.

- Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, Ban Thanh thiếu nhi trường học thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn.

IV. BAN ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN

1. Chức năng, nhiệm vụ

1.1 Chức năng

Là ban chuyên môn tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thanh niên; làm bộ phận Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trong công tác tập hợp hội viên thanh niên; xây dựng, phát triển tổ chức Hội và các tổ chức thành viên.

1.2 Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; thu hút, quản lý, giáo dục, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của các đối tượng thanh niên.

- Là cơ quan Thường trực Hội LHTN tỉnh, có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên theo chỉ đạo của Trung ương Hội LHTN Việt Nam và định hướng chính trị của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Tham mưu công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở; tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trên phạm vi toàn tỉnh.

- Tổ chức huấn luyện kỹ năng và phương pháp hoạt động cho cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

- Là bộ phận thường trực quản lý Hội Doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ. Theo dõi, tham mưu công tác phối hợp hoạt động với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Tham mưu việc thành lập mới các hội, câu lạc bộ theo nghề nghiệp, sở thích trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

- Duy trì hoạt động của Ủy ban Hội, chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ủy ban Hội.

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng chương trình phối hợp và giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đơn vị liên quan.

- Trực tiếp chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn liên quan đến lĩnh vực công tác được giao phụ trách.

- Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn.

V. BAN PHONG TRÀO

1. Chức năng, nhiệm vụ

1.1 Chức năng
Ban Thanh niên nông thôn Tỉnh đoàn là Ban tham mưu cho Ban chấp hành Tỉnh đoàn, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn về công tác Đoàn, phong trào thanh niên khối đô thị, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp, phong trào thanh niên nông thôn, các hoạt động tình nguyện và phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

1.2 Nhiệm vụ

- Tham mưu, triển khai, phát động các phong trào thi đua trong khối đô thị, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp.

- Hướng dẫn các cơ sở Đoàn khối đô thị, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp thực hiện các chủ trương, chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

- Phối hợp, tham mưu giải quyết chế độ cho đối tượng là thanh niên xung phong.

- Tham mưu, tổ chức phong trào “Sáng tạo trẻ” trong đoàn viên, thanh niên thiếu nhi.

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng chương trình phối hợp và giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đơn vị liên quan.

- Trực tiếp chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn liên quan đến lĩnh vực công tác được giao phụ trách.

- Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, Ban Thanh niên công nhân và Đô thị thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn.

- Nghiên cứu các nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để tham mưu cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn triển khai thực hiện trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nông thôn.
- Theo dõi, hướng dẫn thực hiện các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển phong trào và xây dựng tổ chức Đoàn trong đối tượng thanh niên nông thôn.
- Thực hiện các chương trình, dự án, xây dựng mô hình mẫu về đoàn kết tập hợp thanh niên nông thôn thông qua tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và tổ chức một số hoạt động nhằm hỗ trợ, phát triển phong trào thanh niên nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.
- Tham mưu đẩy mạnh phong trào thanh niên khởi nghiệp; phụ trách vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng chương trình phối hợp và giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đơn vị liên quan.
- Trực tiếp chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn liên quan đến lĩnh vực công tác được giao phụ trách.

 

- Thực hiện nhiệm vụ theo sư phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn.

VII. VĂN PHÒNG

1. Chức năng, nhiệm vụ

1.1 Chức năng

Văn phòng Tỉnh đoàn có chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh đoàn về công tác thông tin, tổng hợp, phân tích và đánh giá tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong phạm vi toàn tỉnh; công tác thi đua khen thưởng của Đoàn; quản lý các trang thiết bị tại cơ quan Tỉnh đoàn.

1.2 Nhiệm vụ

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh.

- Là Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, có nhiệm vụ theo dõi, tập hợp, giữ mối quan hệ chặt chẽ với cơ sở và các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn, nắm bắt, đề xuất công tác thi đua, khen thưởng kịp thời của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

- Đảm bảo các điều kiện vật chất phục vụ cho các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và hoạt động của Cơ quan Tỉnh đoàn.

- Tham mưu cho Thủ trưởng Cơ quan quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ hoạt động phong trào; tham mưu công tác tài chính, thực hiện công tác kế toán, thủ quỹ, văn thư, lưu trữ.

- Tham mưu cho Thường trực Tỉnh đoàn giám sát việc chấp hành các quy định, quy chế, nội quy cơ quan của các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và cán bộ công chức cơ quan trên cơ sở Quy chế làm việc của Cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thủ trưởng cơ quan Tỉnh đoàn phân công.  

- Tham mưu công tác đối ngoại của Cơ quan và công tác đối ngoại của Đoàn TN Thanh Hóa.

- Tham mưu, xây dựng lịch công tác hàng tháng cho các đồng chí thường trực, ban thường vụ, tập thể cơ quan.

- Là bộ phận thường trực của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan.                                         

 

X. TRUNG TÂM HNDN & GTVLTN THANH HÓA

1. Chức năng, nhiệm vụ:

1.1 Chức năng

Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên Thanh Hóa là đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn Thanh Hóa và chịu sự quản lý nhà nước về lĩnh vực dạy nghề của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Trung tâm có chức năng giúp BTV Tỉnh đoàn trong công tác hướng nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, truyền thông, tư vấn dịch vụ về pháp luật, thị trường, khoa học, kỹ thuật, công nghệ….; giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho thanh niên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật

1.2 Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Trung tâm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Tổ chức tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường lao động hướng nghiệp cho thanh niên trong việc lựa chọn ngành nghề đào tạo tại Trung tâm hoặc các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp - dạy nghề phù hợp; tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trong thanh niên về học nghề, lập nghiệp, chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghề cho học viên tại trung tâm, cơ sở sản xuất; liên kết với các viện, trường để tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các học viên theo quy định của pháp luật.

Tổ chức giới thiệu người có nhu cầu việc làm với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tuyển dụng lao động; đăng ký tìm việc làm, cung ứng lao động theo đơn đặt hàng giữa đơn vị sử dụng lao động với trung tâm; tiếp nhận hồ sơ, sơ tuyển; thực hiện việc tuyển dụng lao động theo sự ủy quyền của người sử dụng lao động.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do BTV Tỉnh đoàn giao. 
Tin nổi bật
Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện, cụm miền núiĐại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện, cụm miền núi
TUYÊN TRUYỀN CHỐNG KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP CHO NGƯ DÂN TUYÊN TRUYỀN CHỐNG KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP CHO NGƯ DÂN
Đại hội Hội LHTN Việt Nam thành phố Sầm Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹpĐại hội Hội LHTN Việt Nam thành phố Sầm Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4): Tổng kết Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyệnĐoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4): Tổng kết Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện
Nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhiNâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi