Nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 10:00:00 11/10/2021 (GMT+7)

Sau hơn 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

 
 
177d2200246t26263l0.jpg
Thanh Hóa đang nỗ lực vươn lên hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, trở thành tỉnh kiểu mẫu như lời căn dặn của Bác Hồ. Ảnh: N.M.H
Kết quả và chuyển biến tích cực
Nắm vững, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác; làm chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, tác phong, nền nếp làm việc, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; thúc đẩy xây dựng cơ quan, đơn vị, gia đình, công dân kiểu mẫu.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, đặc biệt là chuyên đề “50 năm Thanh Hóa thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Việc tổ chức hội nghị được đổi mới kết hợp giữa trực tiếp với trực tuyến, đồng thời tổ chức phát trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đều tổ chức triển khai học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; nhiều địa phương, đơn vị có cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ngay sau các hội nghị học tập, quán triệt, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã lựa chọn và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; từng cán bộ, đảng viên đã lựa chọn việc làm theo Bác cụ thể, thiết thực, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung vào đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; sâu sát cơ sở, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hằng tháng bằng nhiều hình thức, như: sinh hoạt chuyên đề, mẩu chuyện, tác phẩm phù hợp với đặc điểm đơn vị, giới thiệu mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác... Qua đó, thảo luận gắn với liên hệ thực tiễn, nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm về tư tưởng, đạo đức, lối sống được đưa ra trao đổi, góp ý khắc phục, như: Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; việc xây dựng và thực hiện quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân; việc thực hiện cải cách hành chính; công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm; công tác quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, giải quyết tranh chấp đất đai...
Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đổi mới cả về nội dung, hình thức tổ chức, thông qua các phong trào thi đua, hoạt động về nguồn, tổ chức các hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, tọa đàm, biểu dương, khen thưởng... Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có những cách làm cụ thể, thiết thực, như: Thị xã Nghi Sơn chọn nội dung “Nâng cao trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các tổ chức từ huyện đến cơ sở”; huyện Như Thanh chọn nội dung “Chấn chỉnh, khắc phục phong cách làm việc trì trệ, yếu kém, thiếu sâu sát cơ sở, chưa gần dân, sát dân của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý”; huyện Đông Sơn chọn nội dung “Xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chuẩn mực - trách nhiệm - thân thiện”; TP Sầm Sơn chọn nội dung “Tăng cường đối thoại với công nhân, lao động, quan tâm, lắng nghe và giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, nhất là những người dân bị ảnh hưởng bởi việc giải phóng mặt bằng triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn”; Hội LHPN tỉnh xây dựng hình ảnh người cán bộ “Gần hội viên, hiểu hội viên, nghe hội viên nói, nói hội viên hiểu, làm hội viên tin”...
Có thể khẳng định, hiệu quả từ các phong trào, việc làm thiết thực trong việc học và làm theo Bác ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tác động và lan tỏa sâu rộng trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Việc học tập và làm theo Bác không còn là khẩu hiệu thuần túy mà đã thực sự trở thành việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Từ đó, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị, gắn với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
Những bài học kinh nghiệm
Nhìn lại kết quả sau hơn 5 năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sâu sắc cần tiếp tục phát huy thực hiện trong thời gian tới:
Thứ nhất, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân, tập thể và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong đó phải xác định trọng tâm, trọng điểm của từng năm và từng giai đoạn, tập trung vào những nội dung thiết thực để giải quyết, mang lại kết quả cụ thể, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân.
Thứ hai, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn giữa “xây” và “chống”, trong đó phải coi trọng việc phát hiện, biểu dương và nhân rộng gương người tốt, việc tốt; đồng thời phải kịp thời kiên quyết đấu tranh, phê phán, kỷ luật người không tự giác thực hiện. Đề cao ý thức trách nhiệm và tinh thần gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị.
Thứ ba, phải coi trọng và thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó xây dựng động cơ phấn đấu, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống và công việc hằng ngày, trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực.
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng và mục tiêu xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu
Một là, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh cần triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; nội dung các chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Phải gắn nội dung việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ. Đặc biệt, phải tập trung rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 ở mức cao nhất, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Hai là, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Quy định số 1089-QĐ/TU, ngày 19-8-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp và Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 18-10-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tự phấn đấu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân.
Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng các hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội; tập trung tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu, những phong trào, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác tại các địa phương, đơn vị. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nâng cao chất lượng, tăng thời lượng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền hình ảnh tốt đẹp về đất và người Thanh Hóa, tạo hiệu ứng lan tỏa xây dựng công dân kiểu mẫu, thôn, làng, xã, cơ quan, doanh nghiệp kiểu mẫu. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021-2025. Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh. Tiến hành đánh giá, rút ra kinh nghiệm việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường, rút kinh nghiệm để điều chỉnh nội dung, phương pháp nhằm đưa việc giảng dạy, học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên thật sự khoa học, thiết thực, hiệu quả.
Năm là, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII về “Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để các tổ chức này hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh.
Sáu là, tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị có biểu hiện làm lướt, làm đối phó trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Cụ thể hóa và thực hiện quy định xử lý những tập thể, cá nhân suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có lời nói và việc làm biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nghiêm trọng. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức đảng phải chịu trách nhiệm nếu không kịp thời phát hiện hoặc phát hiện mà chậm xử lý đối với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Đào Xuân Yên
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tin nổi bật
KHAI MẠC LỚP DẠY BƠI MIỄN PHÍ CHO THIẾU NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2022KHAI MẠC LỚP DẠY BƠI MIỄN PHÍ CHO THIẾU NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2022
Cội nguồn báo chí cách mạng Việt NamCội nguồn báo chí cách mạng Việt Nam
Thanh Hóa: Hơn 3.000 đoàn viên thanh niên tình nguyện ra quân Tiếp sức mùa thi 2022Thanh Hóa: Hơn 3.000 đoàn viên thanh niên tình nguyện ra quân Tiếp sức mùa thi 2022
Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc “Tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin”Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc “Tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin”
Cảnh giác với âm mưu “nắn dòng dư luận”Cảnh giác với âm mưu “nắn dòng dư luận”