HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2018 Chủ điểm: “Đại đoàn kết”

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2018 chủ điểm: “Đại đoàn kết” như sau:

HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2018 Chủ điểm: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2018 chủ điểm: “Tôi yêu Tổ quốc tôi” như sau:

HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2018 Chủ điểm: “Tháng công nhân”

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2018 chủ điểm: “Tháng công nhân” như sau:

HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2018 Chủ điểm: “Tri ân liệt sỹ”

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2018 chủ điểm: “Tri ân liệt sỹ” như sau:

Hướng dẫn: Nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2018

Chủ điểm: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
12